Teaching Assistants

Dr. Chandra Prasad Pokhrel
Mycology & Phytopathology
Mr. Shiva Devkota
Mycology & Phytopathology